Vase Lötz Papillon

Vase Lötz Papillon

258

Vase Lötz Papillon

Lötz Witwe
um 1900

Glas, Dekor Papillon Cobaltblau, irisiert. Zustand A. H. 12 cm.

Kat. Loetz Weltausstellung, Hofstätter, S. 39 zur Form.
700
650